Минало време в немския език

За разлика от други езици, където миналото време има няколко разновидности, миналото време в немския език се ограничава само с Partizip Perfekt в разговорната реч и Präteritum в писмената реч. Важно е да се отбележи, че в тези две времена няма разлика в значението, затова е грешно те да се сравняват с минало свършено или несвършено в българския език. Plusquamperfekt е минало време, което също се среща предимно в писмената реч. В разговорната реч се използва рядко и не е от особена важност.

⇒ Partizip Perfekt – образува се с помощта на спомагателните глаголи haben или sein и миналото време на глагола (Partizip II). Повечето глаголи образуват миналото време с haben и по-малко със sein – с малко изключения това са глаголите, които изразяват движение (fahren, kommen, gehen, fliegen и т.н.) или промяна в състоянието (einschlafen, aufwachen и т.н.).

С haben образуват минало време и така наречените транзитивни глаголи – глаголи, изискващи допълнение във винителен падеж (Akkusativ), дори и ако изразяват движение, например: Ich habe gestern meine Freundin zum Flughafen gefahren.